Jubileusz


Medal przyznany Pani Stefanii Piotrkowicz odbiera córka zmar³ej.